Carlos Nair Menem

  • Padre: Carlos Menem Hermanos: Zulemita Menem